ОНХ-ийн сан нийт 12

Барилгын нөхөрлөл холбоо байгуулан ажиллаж байна.
2015-12-02 14:01
Сумын 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар иргэн Д.Мөнхэрдэнэ ахлагчтай барилгын нөхөрлөл холбоо байгуулагдан явган хүний зам, хавтан,бордур зэргийг орон нутагтаа үйлдвэрлэж байна.
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Жишиг багийн төвтэй боллоо.
2015-12-02 13:55
ОНХС-ийн 2013 оны хөрөнгө оруулалтаар иргэдээс гарсан санал дээр үндэслэн тус сумын Сайн шандны багийн төвийн барилгыг жишиг багийн төв болгон тохижилтын ажлыг багийн иргэд өөрсдөө хийж гүйцэтгэсэн.
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 30 айлын жишиг хороололтой боллоо.
2015-12-01 16:23
2014 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 30 айлын жишиг хороололтой боллоо.
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хог зөөврийн зориулалтын машинтай боллоо.
2015-12-01 15:57
2013 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр сумын төвийн айл өрхийн хогийг нэгдсэн журмаар зөөх зориулалтын хогний машинтай боллоо.
ОНХС-ийн хөрөнгөөр ус зөөврийн машинтай боллоо.
2015-12-01 15:55
ОНХС-ийн 2013 оны хөрөнгө оруулалтаар сумын төвд ус зөөврийн зориулалтын машинтай боллоо.Ингэснээр иргэд ямар ч хүндрэл бэрхшээлгүй ундны усаа хэрэглэж байна.
Цэвэршүүлэх төхөөрөмжтэй ундны ус хэрэглэж байна.
2015-12-01 09:59
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Япон улсын ундны ус цэвэршүүлэх тоног төхөөрөмжийг орон нутаг нийлүүлснээр сумын ард иргэд цэвэршүүлсэн ундны ус хэрэглэж байна.Төсөвт өртөг нь 90,000,000 / ерин сая/төгрөг гүцэтгэгч компани нь Япон улс..
ОНХС-ийн ажлыг хүлээн авлаа.
2015-10-19 14:45
2015 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр сумын наадмын талбайн засварын ажлыг 20,0 сая төгрөгний санхүүжилтээр хийж , сумын ОНХС-ийн ажлын хэсэг тус ажлыг 2015 оны 09 сарын 28 ны өдөр албан ёсоор хүлээн авлаа..Гүйцэтгэгч нь : иргэн Д.Н..